Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, een inleiding

Wat is arbeidsrecht? In dit thema gebruikt Kpz-web deze term voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever. In detail is meer ingewikkeld; daar wordt nu niet op ingegaan. Allereerst zullen we vaststellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarna komen een aantal onderwerpen aan bod die regelmatig tot vragen leiden, zoals u kunt lezen bij de onderwerpen bij het thema arbeidsvoorwaarden

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Er moet -in het kort- aan 4 voorwaarden voldaan zijn:

1. Arbeid. Er moet sprake zijn dat een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld van een werkgever om arbeid te verrichten. Deze arbeidskracht moet het werk zélf verrichten.

2. De belangrijkste tegenprestatie is het betalen van loon.

3. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding, dus van “baas en medewerker”, of “leidinggevende en ondergeschikte”. De woordkeus doet er niet zo toe. Als de een maar bij de ander “in dienst” is.

4. Er is sprake van “een zekere tijd”, waaronder een begindatum en soms een einddatum of een afspraak die daar voor in de plaats komt.

Of de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk is aangegaan of vastgelegd is minder van belang. Vastleggen op papier is wel handig. Een overeenkomst (dus ook een arbeidsovereenkomst) bestaat als de ene partij een voorstel heeft gedaan en de andere partij het voorstel heeft aangenomen of aanvaard. Bij een overeenkomst op papier blijkt dit meestal uit de aanwezigheid van twee handtekeningen.

Naar boven

Rechten en plichten
Waarom besteden we aandacht aan arbeidsrecht. Als je kijkt naar de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, dan kan daar spanning in zitten. De werkgever wil graag winst maken en hoopt dat hij wat overhoudt van de inzet van de werknemers. De medewerkers zijn best bereid om hard te werken, als daar maar een goed loon tegenover staat. De werkgever en werknemer zijn dus afhankelijk van elkaar. Vraag en aanbod moeten elkaar een beetje in balans houden. Touwtrekken over die balans is niet erg als het maar niet doorslaat. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan zijn veel regels, ter bescherming van de rechten en plichten, opgenomen in het burgerlijk wetboek. Diverse wetten zoals de wet zorg en arbeid en de wet verbetering poortwachter zijn in het burgerlijk wetboek verwerkt. Deze wet- en regelgeving bevat alle regels en ook uitzonderingen. Om dit juridisch sluitend te krijgen is het Nederlands ontoegankelijk geworden voor de gewone burger. Daarnaast is de wet niet op alle onderdelen sluitend. Er is en blijft ruimte voor interpretatie, waar conflicten uit kunnen ontstaan. In een aantal gevallen komen werkgever en werknemer er onderling nog uit; de andere gevallen wordt hulp ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Ter illustratie: de werkgever dient zich als een goed werkgever te gedragen en de werknemer dient zich als een goed werknemer te gedragen. Hier denkt niet iedereen hetzelfde over. Als de verplichtingen over en weer helder zijn, dan komt u er met uw werkgever wel uit. Als hier te veel storing of onenigheid ontstaat, dan schakelt u advies of hulp in.

Geef een reactie